پیش‌بینی قیمت ارز‌ها

نسخه آزمایشی

در این بخش به شما خواهیم گفت که روند ۱ ساعت آینده‌ي ارز‌ها چگونه است

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت وظیفه‌ای در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

آستانه

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

95 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

23,322.592

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

23,332.131

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

23,352.961

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

81 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

1,656.198

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

1,658.018

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

1,661.19

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

92 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

98.928

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

98.981

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

99.048

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی