پیش‌بینی قیمت رمزارز‌ها

نسخه آزمایشی

در این بخش به شما خواهیم گفت که روند یک ساعت آینده رمزارز‌ها چگونه است

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

آستانه

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

95 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

63,745.008

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

63,659.59

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

63,519.063

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

00

تا پیش‌بینی بعدی

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

91 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

3,089.356

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

3,087.052

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

3,081.342

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

00

تا پیش‌بینی بعدی

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

88 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

79.143

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

78.982

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

78.792

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

00

تا پیش‌بینی بعدی