coin

پیش بینی قیمت

Ethereum (ETH)

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

82 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,014.786

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,011.414

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,007.307

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,006.668

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,007.602

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,008.928

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,012.594

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,017.469

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,022.676

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,026.205

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,027.08

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,024.467

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,020.245

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,017.529

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,014.832

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,012.42

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,011.828

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,014.523

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,017.875

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,020.391

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,024.171

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,027.719

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.153

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,038.785

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,045.309

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,050.177

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,054.854

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,058.935

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,059.785

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,057.202

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,054.701

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,053.475

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,051.649

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,050.543

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,050.985

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,051.875

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,053.237

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,054.747

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,057.142

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,059.999

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,060.512

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,059.891

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,059.124

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,058.082

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,054.803

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,048.996

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,044.273

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,040.768

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,037.731

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.121

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,033.09

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.072

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.065

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,031.931

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,030.64

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,028.532

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,028.095

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,029.761

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,031.307

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.354

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,033.521

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.171

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.286

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,033.538

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.094

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,032.554

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,034.395

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.227

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.518

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,036.227

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,037.017

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,036.911

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.848

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,035.828

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,037.471

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,039.622

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,041.333

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,043.08

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,045.004

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,049.757

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,057.207

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,064.634

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,072.795

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,080.376

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,087.273

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,091.236

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,092.27

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,093.953

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,094.543

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,094.204

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,093.855

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,092.44

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,090.131

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,086.746

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,085.918

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,087.285

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,087.664

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,088.677

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,090.485

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,092.416

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,091.723

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,089.571

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,089.139

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,089.623

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,090.027

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,090.278

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,091.219

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,092.598

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,094.056

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,095.033

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,095.847

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,097.392

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,098.868

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,099.79

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,100.412

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,101.361

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,102.001

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,102.032

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,101.89

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,102.289

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,106.442

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,114.645

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,124.196

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,134.584

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,145.017

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,154.958

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,161.495

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,163.957

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,165.474

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,165.515

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,164.787

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,164.261

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,163.103

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,161.906

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,161.135

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,161.123

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,162.32

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,163.034

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,162.535

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,161.872

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,160.817

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,159.537

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,158.357

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,157.208

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,157.414

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,158.615

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,160.452

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,163.683

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,169.497

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,176.732

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,184.177

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,192.202

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,199.839

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,205.882

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,209.789

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,215.811

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,223.271

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,229.079

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,235.457

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,242.031

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,248.021

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,250.397

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,250.278

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,250.201

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,247.062

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

2,241.714

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

2,235.967

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

آخرین پیش‌بینی

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

قیمت پیش‌بینی شده

$2,231

پیش‌بینی بعدی

صعودی

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

میانگین دقت پیش‌بینی

54.9%

کمترین دقت

29.2%

بیشترین دقت

79.2%

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

48.8%

دسترسی

99.99%

مدل داده‌ای

LSTM-3StepsSD

مرجع

OHLCV-Binance