coin

پیش بینی قیمت بیت کوین

Bitcoin (BTC)

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

92 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

68,242

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

68,238

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

68,246

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

68,128

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,954

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,813

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,689

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,600

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,564

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,546

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,582

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,635

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,665

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,672

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,643

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,545

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,396

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,258

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,117

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,965

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,832

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,823

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,858

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,840

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,817

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,821

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,856

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,855

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,821

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,829

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,871

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,898

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,921

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,951

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,977

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,987

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,995

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

67,018

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

67,018

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,960

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,784

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,516

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,249

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,990

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,758

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,640

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,684

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,797

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,906

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,008

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,091

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,136

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,162

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,197

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,212

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,213

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,215

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,213

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,213

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,223

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,243

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,274

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,290

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,297

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,296

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,281

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,260

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,231

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,204

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,173

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,158

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,157

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,157

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,160

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,169

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,179

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,176

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,176

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,191

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,211

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,229

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,261

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,329

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,392

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,434

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,498

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,559

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,604

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,618

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,616

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,623

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,606

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,589

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,574

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,573

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,594

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,600

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,592

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,570

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,529

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,478

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,425

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,361

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,297

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,259

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,204

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,115

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,023

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,936

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,814

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,673

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,583

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,553

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,620

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,808

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,053

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,254

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,435

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,599

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,654

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

66,532

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,291

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

66,083

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,914

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,733

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,567

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,470

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,493

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,561

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,582

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,569

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,539

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,498

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,408

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,249

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,094

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,968

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,844

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,735

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,653

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,643

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,706

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,798

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,893

$

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,978

$

۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,067

$

۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,150

$

۰۶:۰۰ - ۰۷:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,198

$

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,227

$

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,259

$

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,316

$

۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,378

$

۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,390

$

۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,369

$

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,366

$

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,356

$

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,305

$

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,251

$

۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

65,212

$

۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,160

$

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,080

$

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

65,020

$

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,992

$

۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

64,957

$

۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,934

$

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,928

$

۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

64,926

$

۰۲:۰۰ - ۰۳:۰۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۰۳:۰۰ - ۰۴:۰۰

00:00

ثانیه

دقیقه

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

آخرین پیش‌بینی

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

قیمت پیش‌بینی شده

$عدم دسترسی

پیش‌بینی بعدی

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

میانگین دقت پیش‌بینی

54.1%

کمترین دقت

25%

بیشترین دقت

87.5%

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

54.8%

دسترسی

99.99%

مدل داده‌ای

LSTM-3StepsSD

مرجع

OHLCV-Binance