coin

پیش بینی قیمت بیت‌کوین

Bitcoin (BTC)

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

90 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,060.939

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,032.627

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,019.016

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,012.34

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,000.588

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,998.037

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,019.35

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,054.613

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,087.795

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,103.539

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,111.715

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,084.561

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,025.791

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,968.607

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,907.68

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,853.236

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,806.771

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,800.313

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,827.49

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,842.168

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,849.387

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,865.313

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,885.633

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,892

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,889.684

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,908.285

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,933.463

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,941.531

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,941.574

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,935.947

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,932.598

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,914.744

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,885.24

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,858.305

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,839.426

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,843.969

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,860.979

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,884.807

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,927.914

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,979.006

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,021.82

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,058.633

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,083.52

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,094.17

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,095.547

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,095.695

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,085.836

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,056.682

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,039.914

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,036.939

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,027.287

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,029.387

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,065.541

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,110.756

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,137.092

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,163.32

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,195.717

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,208.752

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,197.508

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,186.725

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,180.064

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,166.596

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,151.486

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,142.992

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,147.227

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,150.068

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,150.834

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,149.951

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,145.617

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,141.91

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,140.184

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,141.818

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,156.168

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,177.9

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,189.484

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,190.527

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,183.334

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,168.535

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,134.525

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,094.375

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,071.725

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,052.424

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,036.207

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,033.898

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,041.1

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,044.75

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,041.674

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,053.631

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,072.885

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,087.553

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,106.039

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,132.818

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,159.656

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,179.551

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,193.779

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,207.74

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,210.914

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,203.814

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,198.172

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,195.496

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,192.43

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,191.162

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,193.621

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,199.963

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,199.197

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,179.426

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,151.33

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,111.225

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,055.898

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,994.348

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,937.381

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,891.518

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,851.578

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,822.615

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,806.203

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,789.566

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,774.639

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,764.504

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,749.66

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,740.926

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,676.248

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,536.258

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,376.072

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,197.148

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,011.691

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,822.859

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,696.172

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,658.531

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,647.83

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,655.807

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,667

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,678.943

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,696.514

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,710.49

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,721.309

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,728.166

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,740.684

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,741.709

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,738.049

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,735.184

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,723.982

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,698.348

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,680.463

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,708.756

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,761.818

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,840.297

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,974.865

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,153.762

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,363.441

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,553.287

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,713.924

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,862.309

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,973.941

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,061.006

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,102.184

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,102.375

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,088.566

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,057.039

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,011.953

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,958.104

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,904.07

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,869.258

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,824.201

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,761.283

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,732.279

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,728.938

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,728.354

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

آخرین پیش‌بینی

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

قیمت پیش‌بینی شده

$عدم دسترسی

پیش‌بینی بعدی

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

میانگین دقت پیش‌بینی

49.7%

کمترین دقت

0%

بیشترین دقت

79.2%

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

53.6%

دسترسی

99.99%

مدل داده‌ای

LSTM-3StepsSD

مرجع

OHLCV-Binance