coin

پیش بینی قیمت بیت‌کوین

Bitcoin (BTC)

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

96 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,789.09

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,051.744

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,321.738

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,567.326

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,752.367

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,755.809

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,623.178

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,457.338

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,238.352

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,027.635

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,850.059

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,747.262

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,709.92

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,719.287

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,757.209

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,781.031

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,791.223

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,798.764

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,801.238

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,792.889

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,769.074

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,730.594

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,715.453

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,723.695

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,718.695

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,707.287

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,699.521

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,658.051

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,579.582

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,504.113

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,434.65

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,366.49

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,328.91

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,344.951

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,365.232

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,347.35

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,326.521

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,325.529

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,315.904

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,295.014

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,291.789

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,326.797

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,380.895

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,422.436

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,472.092

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,559.422

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,654.494

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,706.875

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,737.383

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,777.324

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,818.205

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,823.939

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,798.572

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,791.332

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,806.215

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,802.439

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,790.457

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,808.197

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,850.771

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

24,887.352

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

24,956.984

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,090.141

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,236.781

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,371.053

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,496.484

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,662.674

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

25,797.889

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,865.295

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

25,938.443

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,058.967

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,237.664

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,375.654

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,450.877

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,509.201

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,548.775

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,538.051

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,476.201

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,438.078

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,467.369

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,538.969

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,635.566

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

26,785.855

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

26,954.92

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,114.059

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,240.094

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,324.213

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,384.338

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,385.055

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,383.922

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,389.164

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,381.771

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,378.705

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,381.254

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,401.047

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,402.238

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,391.639

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,395.896

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,426.09

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,437.574

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,413.807

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,393.188

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,367.256

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,345.695

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,321.412

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,301.379

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,262.068

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,192.066

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,138.715

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,098.311

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,062.738

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,046.264

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,066.221

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,097.561

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,097.104

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,073.338

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,050.512

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,026.18

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,005.773

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,006.781

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,040.779

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,083.221

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,128.918

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,198.857

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,312.553

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,446.289

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,597.107

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,776.551

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,913.328

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,996.125

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

28,047.465

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

28,070.094

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

28,034.811

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,945.652

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,859.459

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,763.041

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,648.156

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,554.521

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,500.896

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,526.164

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,641.256

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,791.775

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,924.818

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

28,036.236

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

28,141.611

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

28,161.371

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

28,109.496

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

28,045.111

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,956.443

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,863.068

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,795.25

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,771.516

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,763.941

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,784.834

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,843.25

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,884.275

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,880.951

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,877.688

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,867.021

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,831.037

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,809.994

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,813.395

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,802.619

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,753.869

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

27,711.686

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,712.502

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,729.26

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

27,753.943

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

آخرین پیش‌بینی

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

قیمت پیش‌بینی شده

$27,819

پیش‌بینی بعدی

نزولی

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

میانگین دقت پیش‌بینی

54.5%

کمترین دقت

33.3%

بیشترین دقت

79.2%

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

57.1%

دسترسی

99.99%

مدل داده‌ای

LSTM-3StepsSD

مرجع

OHLCV-Binance