coin

پیش بینی قیمت لایت کوین

Litecoin (LTC)

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

95 پیش‌بینی درست

از 168 پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

88.925

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

88.95

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.01

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.07

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.173

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.298

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.415

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.558

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.752

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.011

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.182

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.335

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.592

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.832

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

91.037

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

91.232

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

91.57

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

91.953

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

92.193

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

92.334

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.414

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.481

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.624

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.945

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.386

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

93.84

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.271

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.713

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.964

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.943

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.815

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.69

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.593

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.471

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.44

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.55

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.673

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.801

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.893

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.915

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.905

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.865

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.819

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.803

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.8

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.708

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.532

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.411

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.325

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.172

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.091

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.214

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.443

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.598

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.733

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.929

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.041

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.978

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.872

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.773

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.684

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.569

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.524

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.613

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.698

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.787

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.003

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.355

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.706

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.049

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.379

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.664

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.797

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.773

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.705

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.615

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.48

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.345

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.259

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.195

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.041

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.826

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.679

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.547

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.375

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.187

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.13

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.201

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.299

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.441

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.632

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.844

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.029

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.113

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

96.137

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

96.077

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.966

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.878

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.785

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.716

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.703

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

95.687

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.63

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.461

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

95.176

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

94.851

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

94.41

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.948

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.559

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.288

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.181

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.125

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

93.13

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

93.171

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

93.136

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

93.071

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.942

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

92.776

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

92.634

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

91.999

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.974

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.091

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.196

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

88.338

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.527

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.235

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.347

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.345

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.423

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.469

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.434

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.428

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.475

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.533

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.471

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

بدون تغییر

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.438

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.469

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.501

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.538

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.515

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

87.447

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.418

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.527

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.656

$

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

87.833

$

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

88.137

$

۲۲:۳۰ - ۲۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

88.586

$

۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.096

$

۰۰:۳۰ - ۰۱:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.491

$

۰۱:۳۰ - ۰۲:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.832

$

۰۲:۳۰ - ۰۳:۳۰

نزولی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.159

$

۰۳:۳۰ - ۰۴:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.397

$

۰۴:۳۰ - ۰۵:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.585

$

۰۵:۳۰ - ۰۶:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.597

$

۰۶:۳۰ - ۰۷:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.512

$

۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.453

$

۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

بدون تغییر

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.365

$

۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.325

$

۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

90.291

$

۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰

صعودی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.269

$

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.304

$

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.228

$

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰

صعودی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

90.054

$

۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰

نزولی

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.942

$

۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰

نزولی

کاملا صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.9

$

۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰

بدون تغییر

صحیح

قیمت پیش‌بینی شده

89.882

$

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

صعودی

نادرست

قیمت پیش‌بینی شده

89.7

$

۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰

آخرین پیش‌بینی

جهت مشاهده ثبت‌نام کنید یا وارد شوید

۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰

0

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

آخرین پیش‌بینی

۱۸:۳۰ - ۱۹:۳۰

قیمت پیش‌بینی شده

$عدم دسترسی

پیش‌بینی بعدی

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

میانگین دقت پیش‌بینی

54.3%

کمترین دقت

27.3%

بیشترین دقت

75%

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

56.6%

دسترسی

99.99%

مدل داده‌ای

LSTM-3StepsSD

مرجع

OHLCV-Binance